Din webbläsare är inte inställd att acceptera cookies. Aktivera den eller kontrollera om du har ett annat program inställt att blockera cookies.

Integritetspolicy Integritetspolicy
Integritetspolicy
1. Bakgrund

Triumph Global Sales AG, Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Switzerland ("Oss", "Vi", "Vår") är måna om att skydda och respektera Din integritet. Denna integritetspolicy, Allmänna Villkor samt eventuella dokument som hänvisas till, utgör underlaget för hur Vi behandlar sådan information som Vi inhämtar från Dig eller som Du tillhandahåller Oss. Vi följer alla lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) ("PUL"), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Vänligen läs följande noggrant för att förstå Vår inställning samt Vår praxis avseende hur Vi behandlar Dina personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig i enlighet med PUL är Triumph Global Sales AG, Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Switzerland.

3. Hur Vi använder information inhämtad från Dig

Vi inhämtar, bearbetar samt använder Dina personuppgifter, dels i syfte att fullfölja Våra åtaganden gentemot Dig till följd av eventuellt ingångna avtal med Oss, dels i syfte att tillhandahålla information som Du efterfrågar och dels i syfte att skicka Dig vårt nyhetsbrev, för det fall Du aktivt godkänt detta. Vi kan komma att dela Dina personuppgifter med tredje part för ovan nämnda syften, dock endast i enlighet med denna integritetspolicy. Vi kommer inte att sälja Dina personuppgifter till någon.
Vi inhämtar och bearbetar följande personuppgifter:

a. Kundkonton och beställningar
Vi inhämtar information som Du tillhandahåller Oss via formulär på vår hemsida www.se.sloggi.com ("Hemsidan"). Detta inkluderar information som tillhandahålls i samband med skapande av ett kundkonto som behövs för att använda webbshoppen och för att beställa Våra varor via Hemsidan. För att skapa ett kundkonto kräver vi information om namn, adress, personnummer, en giltig e-post adress samt ett lösenord. Du kan uppge en alternativ adress för leverans av beställda varor. Din e-post adress fungerar som användarnamn för Ditt kundkonto. Du kan när som helst ändra Din lämnade information genom att logga in till Ditt kundkonto. Dina uppgifter sparas i vår kunddatabas när Du klickar på knappen "Registrera".
Efter registreringen kommer Du att få en automatisk bekräftelse via e-post om att Ditt kundkonto skapats. Du måste hålla Dina personliga inloggningsuppgifter hemliga och inte låta någon annan ta del av dessa.
Vi sparar uppgifter om Dina transaktioner samt Dina beställningar på Hemsidan. För behandling av Dina beställningar använder vi en extern tjänsteleverantör som är baserad i Tyskland. Denna tjänsteleverantör behandlar Dina personuppgifter på vårt uppdrag i enlighet med våra instruktioner och Vi förblir ansvariga för att skydda Din integritet.
Om Du kontaktar Oss, kan Vi spara information om sådan korrespondens.

b. Nyhetsbrev
Om Du aktivt godkänt att ta emot nyhetsbrev kan Vi använda Din information för att skicka Dig nyhetsbrev innehållande information om Oss samt om produkter som kan vara av intresse för Dig. Våra nyhetsbrev kan skickas elektroniskt (via e-post eller SMS) eller med fysisk post.
Om Du inte vill att Vi använder Dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och direktreklam, vänligen kryssa inte i berörd ruta i det formulär som Vi använder för att inhämta Din information. Du har rätt att när som helst återkalla Ditt samtycke för registrering avseende samtliga personuppgifter genom att kontakta Oss, antingen via e-post: service@se.sloggi.com eller via brev: Triumph Global Sales AG, Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Schweiz. För bearbetning och utskick av våra nyhetsbrev använder vi en extern tjänsteleverantör. Denna tjänsteleverantör behandlar Dina personuppgifter på vårt uppdrag i enlighet med våra instruktioner och Vi förblir ansvariga för att skydda Din integritet.

c. Informationsdelning
Din information kan komma att delas med våra associerade bolag, vilket kan omfatta dotterbolag, moderbolag och dess dotterbolag.
Vi kan dela Din information med tredje part i följande situationer:
För det fall Vi medverkar i förvärv eller försäljning av företag eller företagstillgångar kan en eventuell säljare eller köpare komma att ta del av Dina personuppgifter.
För det fall Vi eller väsentligen samtliga av Våra tillgångar förvärvas av tredje part och om kundernas personuppgifter utgör en av de förvärvade tillgångarna kan tredje part komma att ta del av Dina personuppgifter.
Om Vi enligt lag åläggs att dela Din information, eller om det krävs för att säkerställa efterlevnaden av Våra Allmänna Villkor och andra avtal; eller för att skydda Våra rättigheter, egendom, Vår säkerhet, Våra kunder eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att minimera risken för bedrägeri och kreditförluster.

d. Besök på Hemsidan, IP adresser och cookies
Vi samlar in uppgifter om Dina besök på Vår Hemsida, inklusive men inte begränsat till trafikdata, geografiska data, webbloggar samt övrig datakommunikation, oavsett om detta krävs för Våra egna faktureringssyften eller för andra syften.
Vi kan spara information om Din dator, Din IP adress, Ditt operativsystem samt Din webbläsare, dels av systemadministrativa skäl samt dels för att rapportera sammanlagd information till Våra annonsörer. Informationen utgörs av opersonliga statistiska data om Våra användares användarmönster på Hemsidan och kan inte användas för att utpeka någon enskild individ.
Av samma anledningar kan Vi samla information avseende Din allmänna internetanvändning genom en s.k. cookie textfil som sparas på Din hårddisk. Cookies innehåller textinformation som överförs till Din dator. De hjälper Oss att förbättra Hemsidan och leverera en mer personlig service till Dig. Cookies möjliggör för Oss att uppskatta besöksfrekvens, användarmönster samt att spara information om Dina preferenser (för att bistå Oss i Vårt arbete med att anpassa Hemsidan för Dina individuella intressen), samt för att öka hastigheten på Dina sökningar och dessutom för att känna igen Dig när Du återvänder till Hemsidan.
Du kan avstå ifrån att låta Hemsidan lagra cookies i Din dator genom att göra en inställning i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om Du väljer att avstå från att lagra cookies kommer Du inte, av funktionella skäl, kunna använda samtliga delar av Hemsidan. Om Du inte aktivt valt att Din webbläsare inte skall acceptera cookies kommer Vårt system skicka cookies till Din dator när Du besöker vår Hemsida.

4. Google Analytics

Hemsidan använder Google Analytics, en service för webbstatistik tillhandahållen av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder s.k. cookies, vilket, som ovan nämnts, är textfiler som placeras på Din dator för att hjälpa Oss att analysera hur besökarna använder Hemsidan. Information som genereras av Cookies om Din användning (inklusive Din IP adress) skickas till Google som sparar informationen på servrar baserade i USA. Vänligen notera att Vi använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIP()" som raderar delar av Din IP adress så att den inte går att spåra till någon enskild användare. Google använder informationen för att utvärdera Din användning av Hemsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteten på Hemsidan för webbmastern samt för att tillhandahålla andra tjänster avseende aktiviteten på Hemsidan och på Internet. Google kan dela informationen med tredje part om lagen så kräver eller om tredje part bearbetar informationen på uppdrag av Google. Google kommer inte att sammankoppla Din IP adress med någon annan data som Google besitter. Du kan avstå ifrån att låta vår Hemsida lagra cookies i Din dator genom att göra en inställning i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om Du väljer att avstå från cookies kommer Du inte, av funktionella skäl, kunna använda alla delar av Hemsidan. Genom att använda Hemsidan, godkänner Du att Google behandlar Dina uppgifter enligt ovan.

5. Facebook

Vår webbplats använder sig av insticksprogram (plug-in) för det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") Insticksprogrammen är märkta med Facebook-logotypen eller med "Facebook Social Plugin".
Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller den här typen av insticksprogram, skapar din sökmotor en direkt anslutning till en Facebook-server. Facebook överför innehållet i insticksprogrammet till din sökmotor, som i sin tur lägger in det på webbsidan. Genom att integrera insticksprogrammen tar Facebook emot information om att webbsidan har besökts. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook vidareförmedla sidan till ditt Facebook-konto. När du interagerar med insticksprogrammen, t.ex. när du klickar på "gilla"-knappen eller skriver en kommentar, överför din sökmotor informationen direkt till Facebook där den lagras.
För att ta reda på mer om syfte och mål med insamling av data, hur Facebook använder informationen, samt rättigheter och möjliga inställningar i din säkerhetsprofil, vänligen konsultera data protection information of Facebook.
Om du inte vill att Facebook ska samla in information om dig via vår webbplats, logga ut från Facebook innan du besöker den.

6. Var och hur Vi sparar Din information

Informationen som Vi inhämtar från Dig sparas och behandlas av en databehandlare i Tyskland och sedan skickas informationen till Schweiz, där den sparas. Schweiz befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Informationen kommer även att behandlas av personal i Schweiz (utanför EES) som arbetar på Vårt eller någon av Våra leverantörers uppdrag. Denna personal kan exempelvis arbeta med Din beställning, behandla Din betalning samt tillhandahålla diverse supporttjänster. Genom att lämna Dina personuppgifter godkänner Du att Din information skickas, sparas och behandlas enligt ovan. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att Din information behandlas konfidentiellt och i enlighet med denna integritetspolicy.
Samtliga betalningstransaktioner krypteras med SSL teknologi. Tyvärr är dock informationsöverföring via internet inte helt säker. Trots att Vi gör Vårt yttersta för att skydda Dina personuppgifter kan Vi inte garantera säkerheten avseende information som överförs från Dig till Hemsidan; all sådan överföring sker på Din egen risk. Så snart Vi emottagit Din information kommer Vi att använda strikta rutiner och säkerhetsåtgärder för att försöka minimera risken för obehörig åtkomst av informationen.

7. Dina rättigheter

Du har rätt be Oss att inte behandla Dina personuppgifter för marknadsändamål. Normalt informerar Vi Dig (innan Vi inhämtar informationen) om Vi har för avsikt att använda Dina uppgifter för sådana ändamål. Vi behandlar inte Dina personuppgifter för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlats in. Du kan låta bli att lämna samtycke till sådan användning genom att kryssa i berörd ruta i de formulär som Vi använder för att inhämta Din information. Du har rätt att när som helst återkalla Ditt samtycke för registrering avseende samtliga personuppgifter genom att kontakta Oss antingen via e-post: service@se.sloggi.com eller via brev till Triumph Global Sales AG, Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Switzerland.
Vår Hemsida kan emellanåt innehålla länkar till hemsidor tillhörande samarbetspartners, annonsörer och dotterbolag. Om Du följer en sådan länk, vänligen notera att dessa hemsidor har egna separata integritetspolicys och att Vi inte kan ta något som helst ansvar för dessa. Vänligen granska dem innan Du lämnar Dina personuppgifter till dessa hemsidor.
En gång per kalenderår har Du rätt att hos Vår personuppgiftsansvarige ansöka om att kostnadsfritt få ta del av Dina personuppgifter som behandlas av Oss.

8. Ändringar i Vår integritetspolicy

Eventuella framtida ändringar eller uppdateringar i Vår integritetspolicy kommer att meddelas via denna sida och i vederbörliga fall tillsändas Dig via e-post.

9. Kontakt

Frågor, kommentarer och begäranden avseende denna integritetspolicy skall skickas till service@se.sloggi.com eller till Triumph Global Sales AG, Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Switzerland.

Version från November 2017

Online-Shop Hotline

Om du har frågor om din beställning hos sloggi Online Shop

Mån-Fre

8-20

Telefon
+46 (0)8 - 4083 8247 +46 (0)8 - 4083 8247

(Avgifter för det fasta nätet enligt lokal taxa, priser för det mobila nätet kan variera. Vi vill göra dig uppmärksam på att vår kundtjänst bara kan ta emot ditt samtal på engelska)

E-Mail:

service@se.sloggi.com

Upp